ALGEMENE VOORWAARDEN

Door uw bestelling te plaatsen bij dermarollerwinkel.nl geeft u te kennen dat u met de verkoopvoorwaarden akkoord gaat welke u aangeboden worden door dermarollerwinkel.nl. Hierna te noemen:
Dermarollerwinkel.nl

Onze gegevens:

Dermarollerwinkel.nl
Rijvordtlaan 5
1944 TJ Beverwijk
Geen bezoekadres!
Telefoon: 06-39831222
Handelsnaam: dermarollerwinkel.nl
KVK: 68983417
Btw nr: NL002267060B95
Mail: info@dermarollerwinkel.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
1) Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van dermarollerwinkel.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
3) Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van dermarollerwinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door dermarollerwinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Artikelen
1) Alle artikelen die door de dermarollerwinkel.nl worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.
2) Alle artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Dermarollerwinkel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
1) Alle aanbiedingen van dermarollerwinkel.nl zijn vrijblijvend en dermarollerwinkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.
2) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door dermarollerwinkel.nl. Dermarollerwinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dermarollerwinkel.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
1) De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2) Betaling kan geschieden per vooruitbetaling via iDeal, Paypal en MisterCash.
3) Indien u met enige betaling in gebreke bent, is dermarollerwinkel.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4) Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door dermarollerwinkel.nl.
5) Prijzen, maten en afbeeldingen zijn onder behoud van wijzigingen in inkoopprijzen, vergissingen en zet- en drukfouten.

Artikel 5. Levering
1) De levertijd van uw bestelling is afhankelijk van de dag waarop u uw bestelling plaatst. Besteld u uw bestelling op werkdagen voor 16:00, dan wordt uw bestelling dezelfde of de volgende dag verzonden.
2) Er wordt niet in deelleveringen verzonden, een bestelling wordt in zijn geheel verzonden.

Artikel 6. Garantie
6.1 Dermarollerwinkel.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Dermarollerwinkel.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Dermarollerwinkel.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dermarollerwinkel.nl) deze gebreken onmiddelijk per email te melden aan Dermarollerwinkel.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Dermarollerwinkel.nl te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Dermarollerwinkel.nl gegrond worden bevonden, zal Dermarollerwinkel.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Dermarollerwinkel.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dermarollerwinkel.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dermarollerwinkel.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Dermarollerwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik en of gebruik na de aangegeven gebruiksduur van de dermaroller.
6.6 De gemiddelde gebruiksduur van een dermaroller licht tussen de 20 en 30x gebruik. Na deze gebruiksduur is de dermaroller aan vervanging toe omdat de naalden langzaamaan minder scherp worden. Om schade aan uw huid te voorkomen word geadviseerd om u aan deze gebruiksduur te houden.

Artikel 7. Overmacht
1) Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
2) Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: dermarollerwinkel.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (u als klant) en dermarollerwinkel.nl als verkoper opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze artikelen. Dermarollerwinkel.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailings. De adviezen omtrent dermarollers zijn niet meer dan algemene richtlijnen en zijn niet bedoeld voor het stellen van diagnoses. Indien u problemen heeft met uw huid, wordt u dringend aangeraden altijd direct uw arts te raadplegen. Uw arts kent uw medische geschiedenis, is in staat u persoonlijk te onderzoeken en heeft de kennis en ervaring om effectief in te spelen op uw situatie. Beslissingen die verband houden met uw gezondheid, moeten dus altijd in nauwe samenspraak met uw arts genomen worden. De gemiddelde gebruiksduur van een dermaroller licht tussen de 20 en 30x gebruik. Na deze gebruiksduur is de dermaroller aan vervanging toe omdat de naalden langzaamaan minder scherp worden. Om schade aan uw huid te voorkomen word geadviseerd om u aan deze gebruiksduur te houden.

Artikel 9.Medische informatie:
Let op: dermarollerwinkel.nl geeft geen medisch advies. Houd de volgende informatie in gedachten bij het stellen en lezen van vragen over gezondheid en medische onderwerpen:
De antwoorden kunnen onjuist of onvolledig zijn.
De antwoorden op vragen worden gegeven door vrijwilligers van wie niet bekend is of zij over gekwalificeerde medische kennis beschikken. De antwoorden kunnen anoniem, en soms vanuit onbekende motieven gegeven worden. Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze vragen en antwoorden niet voorkomen. Beschouw de informatie op dermarollerwinkel.nl (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.
De antwoorden zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts.
Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht via internet. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van, of verbandhoudend met uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich altijd wenden tot een behandelend arts.

Artikel 10. Retouren:
De consument heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgaaf van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking worden terug gezonden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig de specificaties van de koper. Bij retouren waarbij er sprake is van productie fouten worden tevens de verzendkosten vergoed door dermarollerwinkel.nl

Artikel 11. Bedenktijd:
Uw 14 dagen bedenktijd begint op de dag dat u het product hebt gekregen. Sommige producten kunnen wij niet meer verkopen als u ze uit de verpakking haalt en probeert. Omdat dat niet hygiënisch is. Bijvoorbeeld onze dermarollers. Heeft de verkoper de verpakking van zo’n product verzegeld? En hebt u de verzegeling verbroken? Dan hebt u geen bedenktijd meer. Retouren worden binnen 14 dagen terugbetaald.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Reclame en overige uitingen:
Voor al onze uitingen (Mail, Nieuwsbrief, website en email) geld prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Onze prijzen zijn incl. BTW, excl. bezorgkosten indien anders vermeld. Voor meer informatie en/of een persoonlijk advies over onze service en artikelen kunt u ten alle tijde contact opnemen.

Artikel 14. Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen bij de dermarollerwinkel middels een e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14 – Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 15 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.